HOME / NEWS / Badania kliniczne wykorzystujące materiał biologiczny z obszaru jamy ustnej

Badania kliniczne wykorzystujące materiał biologiczny z obszaru jamy ustnej

badanie w trakcie, nie określono fazy​

Materiał do badania klinicznego stanowi pozyskane przy okazji resekcji dziąsło. Celem badania jest porównanie potencjału komórek macierzystych dziąsła – GMSC (ang. gingival mesenchymal stem cells) zlokalizowanych w przedniej i tylnej części podniebienia. Analiza zawartych w materiale biologicznym komórek ma na celu uzupełnienie wiedzy na temat potencjału regeneracyjnego i różnicowania komórek, zanim będą one stosowane w medycynie regeneracyjnej na szeroką skalę. Badania mogą pomóc w optymalizacji zastosowania klinicznego komórek macierzystych z jamy ustnej w regeneracji tkanek.

faza I i II badania klinicznego

Zapalenie przyzębia to powszechna choroba, która znacząco wpływa na jakość życia pacjentów. Choroba ta związana jest z progresywną utratą tkanek wokół zębów. Chociaż konwencjonalne leczenie jest w stanie częściowo zniwelować zapalenie, funkcjonalna regeneracja utraconej tkanki i naprawa kości jest niewystarczająca. Komórki macierzyste zlokalizowane w dziąśle – GMSC (ang. gingival mesenchymal stem cells) są komórkami multipotentnymi posiadającymi zdolność zróżnicowania się i stanowią atrakcyjną możliwość leczenia i regeneracji w chorobach przyzębia. Celem badania klinicznego jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności terapii mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pozyskanymi z dziąsła w leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia u dorosłych.

badanie zakończone, nie określono fazy​

Celem badania klinicznego jest ocena potencjału regeneracyjnego hodowanych fibroblastów pochodzących z dziąsła i komórek macierzystych dziąsła – GMSC (ang. gingival mesenchymal stem cells) przenoszonych na rusztowaniu z β tri-fosforanu wapnia do wewnątrzkostnych ubytków przyzębia u ludzi. Ocena skuteczności terapii odbywa się na podstawie parametrów klinicznych i radiologicznych.

badanie zakończone, nie określono fazy​

Celem badania jest porównanie skuteczności klinicznej i radiograficznej bogatoleukocytarnej fibryny bogatopłytkowej (L-PRF ang. leukocyte- and platelet-rich fibrin) oraz L-PRF w połączeniu z komórkami macierzystymi pozyskanymi z miazgi zęba – DPSC (ang. dental pulp stem cells). Oba rodzaje materiału terapeutycznego zostaną podane do zębodołu ekstrakcyjnego trzecich trzonowców żuchwy.

status nieznany, faza I i II

Celem badania jest ocena bezpieczeństwa klinicznego, lokalnego zastosowania allogenicznego ludzkich komórek macierzystych miazgi zęba – DPSC (ang. dental pulp stem cells) w zakażonej tkance przyzębia. Badanie prowadzone jest, aby ustalić, czy jest to skuteczny sposób leczenia pacjentów, u których zdiagnozowano przewlekłe zapalenie przyzębia.

badanie zakończone, nie określono fazy​

W badaniu wykorzystywane są komórki macierzyste miazgi zęba – DPSC (ang. dental pulp stem cells) o właściwościach regeneracyjnych, osadzone na rusztowaniu kolagenowym. Metoda ta zostanie wykorzystana do regeneracji przyzębia, poprzez podanie komórek do ubytków wewnątrzkostnych. W tym celu u każdego pacjenta przeprowadzana jest ekstrakcja zęba, a następnie izolacja miazgi. Po mechanicznej dysocjacji miazgi uzyskany materiał, bogaty w autologiczne DPSC, stosowany jest do wykonania mikroprzeszczepów u pacjentów. Skuteczność działania zostanie sprawdzona przy pomocy parametrów klinicznych i radiograficznych.

brak rekrutacji, nie określono fazy

Badanie kliniczne ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania iniekcji komórek mezenchymalnych miazgi zębowej w leczeniu pacjentów cierpiących na depresję. Skuteczność stosowania komórek mezenchymalnych porównywana jest do zastosowania w leczeniu chlorowodorku fluoksetyny.

badanie zakończone, faza III

Obecnie najbardziej skuteczną wtórną metodą leczenia rozszczepu podniebienia jest autogeniczny przeszczep kości z talerza biodrowego. Jednakże jest to metoda trudna, związana z wieloma komplikacjami. Dlatego poszukiwane są inne, skuteczne metody leczenia rozszczepu wargi i podniebienia. W badaniu klinicznym u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia, w celu naprawy rozszczepu kości wyrostka zębodołowego zastosowano mezenchymalne komórki macierzyste miazgi zębowej (DPSC, ang. dental pulp stem cells). Komórki przed podaniem zostały związane z biomateriałami. Badanie ma na celu porównanie skuteczności mezenchymalnych komórek macierzystych miazgi zębowej związanej z biomateriałami z autogennym przeszczepem kości talerza biodrowego do wtórnej naprawy rozszczepu wyrostka zębodołowego.

status nieznany, faza I i II

W wyniku zakażenia wirusem Sars-Cov-2 u pacjentów w przebiegu choroby Covid-19 może dojść do ciężkiego zapalenia płuc. Poszukuje się skutecznej metody leczenia i regeneracji płuc po przebyciu ciężkiego zapalenia płuc wywołanego przez Covid-19. W badaniu klinicznym zastosowano ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste miazgi zęba (DPSC, ang. dental pulp stem cells) podane allogeniczne, w leczeniu ciężkiego zapalenia płuc wywołanego przez Covid-19. Celem badania klinicznego jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności metody oraz zbadanie wpływu ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych miazgi zębowej pod względem zmniejszenia śmiertelności i poprawy rokowania klinicznego u pacjentów z Covid-19.

badanie zakończone, faza I i II

Komórki macierzyste miazgi zębowej (DPSC, ang. dental pulp stem cells) zostały wykorzystane do stworzenia produktu JTR-161. Jest to allogeniczny produkt z komórek macierzystych pochodzących z miazgi zęba zdrowych dorosłych osób. Celem tego badania klinicznego jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności jednorazowego podania dożylnego JTR-161 pacjentom z ostrym udarem niedokrwiennym.

badanie zakończone, nie określono fazy

Obecne leczenie endodontyczne podejmowane w przypadku urazu lub nieodwracalnego zapalenia miazgi opiera się głównie na jej usunięciu. Sytuacje te zazwyczaj dotyczą niedojrzałych zębów u osób w wieku od 8 do 15 lat. Utrata funkcjonalnej miazgi w konsekwencji prowadzi do przerwania rozwoju korzenia zęba i zamknięcia wierzchołkowego. W takich przypadkach zachowanie żywotności miazgi pacjenta stanowi ogromne wyzwanie medyczne. Obecne metody leczenia polegają na wypełnieniu systemu endokanałowego materiałem obojętnym lub półobojętnym, który nie gwarantuje zachowania żywotności miazgi. W związku z tym potrzebne są nowe metody leczenia. Celem badania klinicznego jest przetestowanie możliwości przygotowania autologicznego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP ang. advanced therapy medicinal product) z wykorzystaniem komórek macierzystych miazgi zęba do regeneracji miazgi zębowej u pacjenta z nieodwracalnym zapaleniem miazgi lub urazem zęba.

status nieznany, wczesna faza I

U pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem nowym koronawirusem, może dojść do ciężkiego zapalenia płuc, w którym stwierdza się brak skutecznego planu leczenia. W badaniu klinicznym w tej grupie pacjentów zastosowano dożylnie mezenchymalne komórki macierzyste miazgi zęba – DPSC (ang. dental pulp stem cells). Badanie kliniczne ma na celu ocenę skuteczności podania komórek macierzystych wśród pacjentów w ciężkim przebiegu choroby wywołanej nowym koronawirusem.

badanie zakończone, nie określono fazy

Badanie kliniczne ma na celu ocenę przeżywalności dojrzałych zębów stałych ze zmianami wierzchołkowymi, które leczone były według regeneracyjnej procedury endodontycznej – REP (ang. regenerative endodontic procedure). Konwencjonalne leczenie endodontyczne zostało porównane z eksperymentalną procedurą REP, która oparta jest na mezenchymalnych komórkach macierzystych z krwi pępowinowej zamkniętych w biomateriale pochodzącym z osocza. Celem badania jest określenie przeżywalności zęba z dojrzałym wierzchołkiem i zmianą wierzchołkową w okresie jednego roku.

wyniki badania klinicznego:

W trakcie 12-miesięcznej obserwacji nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych, a pacjenci wykazywali 100% skuteczność kliniczną w obu grupach badanych. W grupie REP badane wskaźniki były wyższe niż w grupie kontrolnej. Badania stanowią pierwsze dowody bezpieczeństwa klinicznego i skuteczności stosowania allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych pępowiny zamkniętych w biomateriale pochodzącym z osocza w endodoncji. Innowacyjne podejście, oparte na zasadach biologicznych promujących regenerację miazgi zębiny, stanowi obiecującą alternatywę w leczeniu patologii okołowierzchołkowej.

status nieznany, wczesna faza I

Badanie kliniczne ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności zastosowania komórek macierzystych z miazgi zębów mlecznych (SHED, ang. human exfoliated deciduous teeth). Komórki macierzyste zostaną podane poprzez wstrzyknięcie pacjentom z cukrzycą typu I ze znacznie obniżoną funkcją wysepek trzustkowych, przy jednoczesnym stosowaniu standardowej terapii.

badanie aktywne, faza I

Wstępna terapia periodontologiczna stosowana w przewlekłym zapaleniu przyzębia obejmuje głównie czyszczenie, skaling i wygładzanie korzeni. Celem badania klinicznego jest określenie bezpieczeństwa podawania (wstrzyknięcia) ludzkich komórek miazgi zębowej (DPSC ang. dental pulp stem cell) jako uzupełnienie początkowej terapii periodontologicznej w przewlekłym zapaleniu przyzębia. Dodatkowym celem jest określenie właściwej dawki oraz efektywności takiej terapii.

status nieznany, wczesna faza I

Celem badania klinicznego jest ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa, zastosowania mezenchymalnych komórek macierzystych miazgi zębowej (DPSC ang. dental pulp stem cell) w leczeniu pierwotnej łagodnej do umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego poprzez badanie porównawcze z zastosowaniem hialuronianu sodu.

status nieznany, wczesna faza I

Obecnie komórki macierzyste są coraz częściej wykorzystywane w badaniach stomatologicznych, jak również w różnych zastosowaniach klinicznych. W tym badaniu klinicznym oceniany jest wpływ zastosowania allogenicznych komórek macierzystych pacjenta na efekt osteointegracji, czyli stabilności wtórnej implantu, wynikającej z tworzenia się nowych komórek kostnych, po wszczepianiu implantów dentystycznych. Podczas badania, u zdrowych osób zostaną wstawione obustronnie implanty dentystyczne. Jeden z nich zostanie umieszczony zgodnie ze standardowym protokołem chirurgicznym, a drugi z wykorzystaniem allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych. Porównanie stabilności implantu zostanie sprawdzone za pomocą analizy częstotliwości rezonansowej (RFA, ang. resonance frequency analysis).

status nieznany, nie określono fazy

Powodzenie reimplantacji zęba u dzieci zależy od utrzymania witalności więzadła przyzębia, co wymaga szybkiego działania i przechowywania wyrwanego zęba w odpowiednim medium, takim jak mleko lub sól fizjologiczna. Odpowiednie przechowywanie jest kluczowe dla utrzymania żywotności komórek w pozostałym więzadle przyzębia (PDL, ang. periodontal ligament) na powierzchni korzenia. Odgrywają one kluczową rolę podczas przywracania funkcji zęba. Wraz z rozwojem medycyny regeneracyjnej, postępem w odkrywaniu i charakteryzowaniu komórek macierzystych pochodzenia stomatologicznego, poszerzyły się możliwości terapeutyczne związane z regeneracją miazgi i tkanek przyzębia.

Celem tego badania klinicznego jest sprawdzenie skuteczności autologicznego zastosowania macierzystych komórek pochodzących z zębów mlecznych – SHED (ang. human exfoliated deciduous teeth) w regeneracji miazgi i tkanki przyzębia u pacjentów z niedojrzałymi zębami stałymi i martwicą miazgi. Dodatkowo badanie stanowi podstawę do oceny bezpieczeństwa stosowania autologicznych komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej mającej zastosowanie w endodoncji klinicznej.

badanie zakończone, nie określono fazy

Rekonstrukcja szkieletu twarzoczaszki u dzieci w wieku od 2 do 10 lat pozostaje olbrzymim wyzwaniem dla rekonstrukcyjnej chirurgii plastycznej. Zastosowanie w rekonstrukcji materiałów alloplastycznych jest niemożliwe ze względu na wciąż powiększający się szkielet twarzoczaszki. Wraz z pojawieniem się bioinżynierii tkankowej, potencjalnym rozwiązaniem problemu stała się osteogeneza indukowana. Metoda ta polega na zastosowaniu mezenchymalnych komórek macierzystych związanych z biomateriałami. Połączenie mezenchymalnych komórek macierzystych z biomateriałami może zapewnić tworzenie nowych kości i zmniejszyć zachorowalność w naprawie kości wyrostka zębodołowego u pacjentów z rozszczepem wargi. Celem badania klinicznego jest wykonanie inżynierii tkanki kostnej w celu rekonstrukcji ubytku kości wyrostka zębodołowego u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia przy użyciu mezenchymalnych komórek macierzystych z miazgi zębów mlecznych – SHED (ang. human exfoliated deciduous teeth) związanych z biomateriałem kolagenowym i hydroksyapatytowym (Geistlich Bio-Oss®).

wyniki badania klinicznego:

Analiza badań przedoperacyjnych i kontrolnych wykazała postępujący zrost kostny wyrostka zębodołowego u wszystkich pacjentów. Po 6 miesiącach od operacji stwierdzono ostateczne zakończenie ubytku wyrostka zębodołowego ze średnią wysokością kości 89,5%. Inżynieria tkanki kostnej z wykorzystaniem autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych związanych z biomateriałem zaowocowała zadowalającym gojeniem kości.