Oferta

Komórki macierzyste

Komórki macierzyste są wykorzystywane w leczeniu wybranych chorób oraz terapiach eksperymentalnych, a także badaniach dystrybucji, transportu i działania leków. Komórki macierzyste decydują o odnawianiu się i naprawianiu organizmu w oparciu o aktywację procesów kluczowych dla regeneracji tkanek i narządów. Mogą stanowić źródło terapeutyczne w leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroba Parkinsona oraz obwodowego układu nerwowego jak regeneracja nerwów obwodowych, chorób układu sercowo-naczyniowego czy cukrzycy. Niewątpliwie wiek XXI jest wiekiem rozwoju medycyny regeneracyjnej oraz rekonstrukcyjnej, której źródło znajduje się w terapiach opartych o komórki macierzyste. Tam, gdzie zawodzą dotychczas stosowane, konwencjonalne metody leczenia, jedną z dróg rozwiązania i terapii odnajduje się w komórkach macierzystych jako bazie do tworzenia naturalnych biologicznie leków.

Co oferujemy

POZYSKIWANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

Materiał do bankowania pobierany jest przy okazji standardowych procedur stomatologicznych, takich jak ekstrakcja zęba mlecznego, usunięcie zęba stałego zatrzymanego lub ze względów ortodontycznych oraz w trakcie zabiegów implantacji – pobranie wiórów kostnych osadzonych na wiertle. Pozyskany ząb, fragment dziąsła lub kości jest zabezpieczany przez certyfikowanego dentystę i umieszczany w specjalnym pojemniku z płynem, służącym do transportu. Cała procedura opiera się na prostej modyfikacji – materiał, który był utylizowany, w gabinecie jest zabezpieczany i przesyłany do badania a potem, jeśli zabieg był skuteczny, przesłany do banku.

Po uzyskaniu materiału, fragment tkanki poddawany jest szeregowi procedur laboratoryjnych, których celem jest pozyskanie wyselekcjonowanej, specyficznej i wysoce homogennej populacji komórek macierzystych. Po wyselekcjonowaniu określonej populacji komórek, komórki macierzyste badane są pod względem genetycznym na obecność markerów pluripotencji, jak również pod względem bezpieczeństwa biologicznego. W kolejnym etapie podejmowane są decyzje, czy komórki macierzyste w tej formie będą skierowane do długotrwałego przechowywania (kriokonserwacji) w banku komórek macierzystych, czy też uruchomiona zostanie procedura różnicowania komórek macierzystych w kierunku innych wysoce wyspecjalizowanych typów komórek.

BANKOWANIE MATERIAŁÓW NA CELE NAUKOWE

Komórki macierzyste izolowane z miazgi zębów lub dziąsła, po potwierdzeniu wartości ich pluripotencjalności oraz wykonaniu procedur bezpieczeństwa biologicznego, są skierowane do długotrwałego przechowywania (kriokonserwacji). Cellivia posiada pełną infrastrukturę i zaplecze techniczne oraz procedury spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa biologicznego potrzebne do długotrwałego przechowywania (mrożenia) różnych typów ludzkich komórek, w tym przede wszystkim ludzkich komórek macierzystych na cele naukowe.

TERAPIE Z WYKORZYSTANIEM EGZOSOMÓW

Egzosomy uwalniane przez mezenchymalne komórki macierzyste (ang. mesenchymal stem cells, MSCs) to małe pęcherzyki, w których zawarte są białka, specyficzne czynniki wzrostu, RNA i inne cząsteczki, które pomagają promować wzrost i regenerację tkanek. W związku tym, że egzosomy nie są komórkami, łatwiej je gromadzić, przechowywać, transportować i podawać pacjentom. Egzosomy zawierają wszystkie czynniki, które sprawiają, że komórki macierzyste uczestniczą w indukcji procesu regeneracji tkanek. Egzosomy, pobrane z mezenchymalnych komórek macierzystych, sprzyjają regeneracji tkanek przyzębia, pomagając w regeneracji więzadeł przyzębia oraz odbudowy kości. Naukowcy odkryli również, że egzosomy są w stanie rekrutować nowe komórki pacjenta w celu zastąpienia uszkodzonych. Poprzez mechanizm zwiększonej infiltracji i proliferacji komórkowej egzosomy stymulują regenerację zniszczonych tkanek. Zwiększają migrację i proliferację komórek PDL poprzez aktywację receptora adenozynowego za pośrednictwem białka CD73 oraz transdukcji sygnalizacyjnej z udziałem kinaz AKT i ERK. Hamowanie fosforylacji AKT lub ERK hamuje migrację i proliferację komórek PDL. Dlatego egzosomy mogą stanowić gotowy do użycia i bezkomórkowy środek oparty o MSCs służący do leczenia chorób przyzębia.