Badania i rozwój / Projekty / Medycyna

Projekt

Opracowanie metody izolacji i hodowli pierwotnej oraz badanie do zdolności różnicowania się komórek macierzystych pozyskiwanych z galarety Whartona.
Doktorant

Doktorant

Katarzyna Stefańska, specjalista ds. B+R, uczestnik programu MNiSzW „doktorat wdrożeniowy”

Projekt w skrócie

Galareta Whartona jest to tkanka łączna, która otacza naczynia krwionośne sznura pępowinowego. Jej fizjologiczną funkcją jest zapewnienie drożności naczyń krwionośnych pępowiny. Komórki wyizolowane z galarety Whartona cechują się morfologią zbliżoną do fibroblastów. W komórkach tych potwierdzono obecność desminy oraz α-aktyny mięśni gładkich, a także właściwości kurczliwe.

Światowe doniesienia naukowe ostatnich lat wykazały, że to właśnie galareta Whartona jest rezerwuarem komórek o wysokim potencjale regeneracyjnym, które mogą być wykorzystywane w terapii wielu chorób.

Cel badań
Głównym celem projektu jest opracowanie efektywnej metody izolacji mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Whartona (WJ-MSC) do bankowania. W ramach projektu komórki zostaną wyizolowane dwoma metodami: enzymatyczną oraz nieenzymatyczną. W kolejnym etapie określona zostanie metoda, która pozwala uzyskać materiał o korzystniejszych parametrach rozwojowych.

Badanie to polega na sprawdzeniu ekspresji antygenów powierzchniowych CD44, CD51, CD73, CD90, CD25 oraz CD105, CD146 – typowych dla komórek o pochodzeniu mezenchymalnym, przy jednoczesnym stwierdzeniu braku ekspresji w izolowanych komórkach antygenów CD14, CD31, CD34, CD45, CD79, HLA klasy II – stanowiących markery linii komórek hematopoetycznych oraz endotelialnych.

Potencjał komercyjny wyników badania
Izolacja, separacja, identyfikacja i charakterystyka oraz bankowanie komórek galarety Whartona, szczególnie homogennych populacji komórek galarety Whartona o potencjalnym wykorzystaniu w medycynie regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej.