Project Manager

Rolą Project Managera będzie koordynacja realizacji Projektu wdrożenia i rozwoju nowego portalu w odpowiedzi na wewnętrzne potrzeby biznesowe firmy. Do zadań Project Managera będzie również należała koordynacja działań administracyjno-operacyjnych związanych z przygotowywaniem dokumentacji na potrzeby pozyskania grantu w ramach projektu badawczo-rozwojowego. Wraz z rozwojem firmy przewidujemy zaangażowanie w kolejne projekty wewnętrzne i badawczo-rozwojowe.

Skład Zespołu Projektowego

• Dyrektor Techniczny Projektu
• Zespół pracowników naukowych i laboratoryjnych
• Technical Lead/Solution Architect (Linux + Cloud Admin)
• Senior Frontend Developer (Angular)
• Senior Backend Developer (PHP, Symfony)
• Senior Software Tester

Główny zakres zadań

• Zapewnienie bieżącego wsparcia Dyrektorowi Technicznemu Projektu w tym:
• Zarządzanie całym procesem dostarczenia projektu,
• Planowanie harmonogramu prac oraz mierzenie postępu prac projektowych,
• Monitorowanie kluczowych parametrów projektu,
• Zarządzanie zmianami założeń projektowych i uzgadnianie ich ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w prace projektowe,
• Wdrażanie narzędzi, standardów, strategii oraz planów komunikacji z członkami zespołu,
• Zarządzanie kalendarzem spotkań projektowych,
• Utrzymywanie, archiwizacja i aktualizacja dokumentacji projektowej,
• Projektowanie nowych i usprawnianie już istniejących procesów w celu skutecznej realizacji projektu,
• Utrzymywanie stałego kontaktu z klientami wewnętrznymi, użytkownikami końcowymi (w fazie testów),
• Przygotowywanie dokumentów,
• Zapewnienie bieżącego przepływu informacji i wiedzy wewnątrz zespołu projektowego oraz osób tymczasowo zaangażowanych w projekt,
• Wsparcie Zarządu w koordynacji prac związanych z pozyskaniem grantu na badania i rozwój,
• Koordynacja prac nad dokumentacją badawczo-rozwojową zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem projektu,
• Koordynacja procesu rejestracji wyników prac badawczych z zachowaniem wymagań prawnych, administracyjnych oraz organizacyjnych i etycznych,
• Koordynacja przygotowywania pism i dokumentów, kontaktu z urzędami i uczestnikami procesu rejestracyjnego oraz zarządzanie procesem przygotowania wymaganej dokumentacji.

Oczekujemy

• Wykształcenia wyższego (certyfikaty w obszarze zarządzania projektami będą atutem),
• Doświadczenia w zarządzaniu projektami informatycznymi i tradycyjnymi (projekty w branży medycznej lub biotechnologicznej będę atutem),
• Praktycznej znajomości narzędzi: Pakiet Office365, MS Project,
• Atutem będzie znajomość zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania (rozwiązania klient-serwer, aplikacje web, aplikacje mobilne, bazy danych), infrastruktura IT, architektura aplikacji i zagadnień integracyjnych),
• Znajomości narzędzi wspierających zarządzanie projektami: Atlasian Cloud oraz Monday.com – mile widziany,
• Umiejętności budowania pozytywnych relacji w obrębie zespołu projektowego oraz z użytkownikami końcowymi oraz dostawcami usług,
• Nastawienie na efektywną komunikację ze wszystkim osobami zaangażowanymi w projekt.

Oferujemy

• 90% praca zdalna – przy założeniu dostępności w godzinach 09:00 – 17:00 oraz okresowych wizyt w biurze w Poznaniu,
• Rozliczenie w oparciu o współpracę B2B lub Umowę o pracę,
• Wymiar czasu pracy – 160 godzin miesięcznie,
• Współpracę na czas projektu: minimum 1 rok z możliwością kontynuacji w ramach prowadzenia innych projektów rozwojowych i badawczo-naukowych,
• Start jak najszybciej.

Zapraszamy do aplikowania na to stanowisko:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cellivia 3 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 45-47, 61-623 Poznań. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.