Badania

Zespół naukowy CELLIVII prowadzi zaawansowane badania związane z bioinżynierią komórkową i tkankową, biotechnologią oraz fizyko-chemią.

Badania oparte na biologii komórki i biotechnologii polegają na prowadzeniu hodowli pierwotnych ludzkich komórek izolowanych z tkanek. Hodowle pierwotne prowadzone są w systemach 2D oraz 3D.

Naukowcy współpracujący z CELLIVIĄ opracowali nowatorskie i wysokowydajne metody izolacji i separacji określonych typów komórek z ludzkich tkanek, oparte na metodach mechanicznych oraz chemicznych. Wszystkie izolowane typy komórek są identyfikowane pod względem czystości i homogenności hodowli, wykorzystując metody genetyki molekularnej oraz cytometrii przepływowej. Najcenniejsze, homogenne hodowle pierwotne są unieśmiertelniane z wykorzystaniem systemów wektorowych, tworząc tym samym ustalone linie komórkowe.

Hodowle pierwotne oraz ustalone linie komórkowe tworzone są głównie z komórek macierzystych, które po określonej liczbie pasaży są bankowane i przechowywane długoterminowo. Każdorazowo, podczas zakładania hodowli komórki, oceniane są pod względem cech homogenności i macierzystości hodowli. Zadania badawcze CELLIVII koncentrują się głównie wokół komórek macierzystych, pozyskiwanych z narządów i tkanek układu rozrodczego oraz jamy ustnej i zębów.

Nadrzędnym celem badań realizowanych przez CELLIVIE jest pozyskiwanie, bankowanie i późniejsze terapeutyczne wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej.

Research
lab

Badania prowadzone przez naukowców współpracujących z CELLIVIĄ realizowane są w laboratoriach biologii komórkowej i molekularnej.

Laboratoria wyposażone są w wysokiej klasy, certyfikowane urządzenia badawcze, dzięki czemu uzyskiwane wyniki są wiarygodne i mogą być z powodzeniem wykorzystywane w terapii klinicznej oraz diagnostyce.

Dzięki międzynarodowej współpracy naukowcy CELLIVII mają dostęp do najnowszych technik i metod badawczych z pogranicza biologii, bioinżynierii i fizyko-chemii. Nieustannie rozwijają techniki badawcze, wykorzystywane w rutynowej pracy laboratoryjnej, o nowatorskie i zaawansowane metody bioinżynierii komórkowej w medycynie regeneracyjnej oraz fizyko-chemii materiałowej, w odniesieniu do aplikacyjności nowych/modyfikowanych powierzchni biomateriałów stomatologicznych. CELLIVIA inwestuje w zaawansowane urządzenia badawcze, umożliwiając naukowcom prowadzenie analiz na najwyższym poziomie. Zespół naukowy CELLIVII opiera swoją pracę badawczą nie tylko na znanych technikach, ale również opracowuje i udoskonala autorskie metody, które stanowią istotny wkład w dotychczas stosowane analizy biotechnologiczne i bio-medyczne.

Celem CELLIVII jest inwestycja w zaawansowany technologicznie sprzęt, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie badań na najwyższym poziomie naukowym.

Współpraca

CELLIVIA stawia na komplementarny rozwój przemysłu i nauki.

Dlatego też równolegle współpracujemy zarówno z jednostkami naukowymi, jak i przedsiębiorstwami. Naszym celem jest realizowanie zaawansowanych projektów badawczych w oparciu o rzetelną współpracę z naukowcami reprezentującymi placówki naukowe w kraju i zagranicą.

Dzięki współpracy z innowacyjnymi jednostkami naukowymi nieustannie podnosimy wartość naszych badań i oferowanych produktów.

CELIVIA inwestuje w zasoby ludzkie, podnosi know-how współpracujących jednostek i naukowców oraz stawia na międzynarodową współpracę polegającą na wymianie doświadczeń i myśli naukowych. CELLIVIA inwestuje w nowe pomysły oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne w medycynie, biotechnologii i bio-inżynierii. CELLIVIA współpracuje między innymi z Poznańskim Parkiem Naukowo Technologicznym (PPNT), z którym prowadzi badania fizyko-chemiczne nad właściwościami biomateriałów wykorzystywanych np. w stomatologii i ortopedii.

CELLIVIA jest otwarta na Twoje pomysły i propozycje długofalowej współpracy.

Szkolenia

CELLIVIA organizuje szkolenia z zakresu zaawansowanych metod wykorzystywanych w biomedycynie, biotechnologii oraz bio-inżynierii fizyko-chemicznej.

Współpraca z wieloma placówkami naukowymi, w kraju oraz zagranicą, umożliwia prowadzenie wysokospecjalistycznych szkoleń realizowanych przez wybitnych w swoich dziedzinach naukowców.

W ofercie szkoleń znajdują się zarówno zajęcia teoretyczne, stanowiące niezbędny wstęp do zagadnień naukowych, jak i zajęcia typowo praktyczne, które dzięki zaawansowanej infrastrukturze badawczej realizowane są na najwyższym poziomie. Możliwość prowadzenia szkoleń przy wykorzystaniu takiej infrastruktury pozwala na wdrożenie wysokospecjalistycznych metod badawczych. W ofercie szkoleniowej CELLIVII znajdują się warsztaty z zakresu podstaw biologii komórkowej i molekularnej, opartej na zakładaniu i prowadzeniu pierwotnych hodowli komórkowych 2D i 3D, separacji i długotrwałym przechowywaniu – bankowaniu komórek. Chcemy podzielić się z Wami naszym doświadczeniem z zakresu hodowli komórek macierzystych pochodzących z różnych listków zarodkowych, izolowanych z różnorakich tkanek ludzkich i zwierzęcych. Zespół naukowy CELLIVII opracował własne, zmodyfikowane i wysokowydajne metody izolacji i hodowli pierwotnych wybranych komórek ludzkich i zwierzęcych. Dbamy o to żeby osoby uczestniczące w szkoleniu uzyskały profesjonalną i w pełni aktualną wiedzę.

Ze względu na prowadzenie badań z zakresu stomatologii i oferowaniu usług związanych z tą dziedziną, chcemy regularnie dzielić się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem z tego obszaru. Ścisła współpraca z klinicystami z najlepszych ośrodków w kraju i zagranicą pozwala na sprawdzanie naszych rozwiązań w praktyce.

Przewodnimi zagadnieniami naszych szkoleń są innowacyjne metody stosowane w medycynie/stomatologii regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej. Kładziemy nacisk na otwierające się nowe możliwości planowania oraz przeprowadzania leczenia.

Cykl naszych szkoleń otwiera międzynarodowa konferencja „The art and science of dental treatment planning – innovative approach.”

Kontynuacją tego projektu będą cykliczne warsztaty oraz webinaria dostępne dla zarejestrowanych uczestników.

Usługi

Współpraca CELLIVII z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą pozwala na prowadzenie badań przy wykorzystaniu wysokiej jakości infrastruktury oraz uzyskiwanie wiarygodnych wyników.

Infrastruktura badawcza, na której pracujemy posiada wszystkie niezbędne certyfikaty jakości, dzięki czemu realizujemy Wasze zlecenia na wysokim poziomie bezpieczeństwa biologicznego.

Realizujemy zlecenia z zakresu podstawowych technik biologii komórkowej i molekularnej oraz bioinżynierii fizyko-chemicznej.

W zakresie naszej pracy badawczej znajdują się takie metody jak:

1. Izolacja (mechaniczna i chemiczna) komórek z organów i tkanek ludzkich i zwierzęcych oraz zakładanie hodowli pierwotnych.

2. Unieśmiertelnianie hodowli pierwotnych (tworzenie ustalonych linii komórkowych), z najcenniejszych hodowli pierwotnych komórek macierzystych, pochodzących z różnych listków zarodkowych.

3. Hodowle komórkowe 2D i 3D.

4. Ko-hodowle komórek w oparciu o technikę insertów (membran ograniczających kontakty komórek, ale umożliwiających wymianę produkowanych przez nie związków).

5. Długoterminowa hodowla pierwotna komórek.

6. Bankowanie komórek.

7. PCR

8. Badanie ekspresji genów, w oparciu o technikę mikromacierzy ekspresyjnych (Affymetrix).

9. Badanie ekspresji genów w oparciu o technikę RT-qPCR.

10. Identyfikacja markerów białkowych przy wykorzystaniu cytometrii przepływowej.

11. Identyfikacja markerów białkowych przy wykorzystaniu spektrometrii masowej LCMS-MS.

Stawiamy na wysoką jakość uzyskiwanych wyników oraz oferujemy pomoc przy ich interpretacji.

Dzięki współpracy z placówkami naukowymi realizujemy zlecenia typowo badawcze, jak i diagnostyczne.

Naszym celem nadrzędnym jest zadowolenie naszych klientów i satysfakcja naukowców ze współpracy badawczej z CELLIVIA.

Kontakt

ul.Wilczak 45/47, 61-623 Poznań

E: