Case Studies

W ramach działu B&R, Cellivia współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi przy realizacji wspólnych projektów.

                 

STOMATOLOGIA

Projekt:
  • Wyprowadzanie, charakterystyka i standaryzacja homogennych hodowli pierwotnych komórek macierzystych wyselekcjonowanych z obszaru jamy ustnej, do wykorzystania w badaniach nad regeneracją i rekonstrukcją ludzkich tkanek.
  • Testowanie nowych biomateriałów w stomatologii rekonstrukcyjnej i implantologii.

Zespół projektowy: pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz zespół Cellivia.

Projekt jest oparty na bioinżynierii komórkowej i tkankowej i polega na wyprowadzaniu, charakterystyce i standaryzacji homogennych hodowli pierwotnych komórek wyselekcjonowanych z obszaru jamy ustnej. Celem projektu jest wykorzystanie wyprowadzonych hodowli komórek macierzystych w badaniach nad regeneracją i rekonstrukcją ludzkich tkanek. Wyniki badań oraz uzyskane biomateriały będą mogły być wykorzystane w chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Zespół naukowców Cellivia prowadzi badania na zwierzętach modelowych dotyczące możliwości wykorzystania i biokompatybilności wybranych biomateriałów. Badania nad biomateriałami mają skutkować poprawą komfortu, bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów. Zespół Cellivii prowadzi badania dotyczące wyprowadzania homogennych hodowli pierwotnych komórek z obszaru jamy ustnej, które polegają także na opracowaniu innowacyjnych metod izolacji, separacji i charakterystyki egzosomów z medium kondycjonowanego, tkanek i komórek.

Realizujemy także badania polegające na odkomórkowywaniu błony śluzowej w celu stworzenia nośników dla czynników wzrostów i egzosomów. Prace te mają charakter wdrożeniowy. Ich celem jest opracowanie aktywnych biologicznie materiałów do regeneracji i rekonstrukcji tkanek w zabiegach stomatologicznych lub w chorobach przyzębia i zapaleniach okołoimplantowych. Efektem pośrednim będzie opracowanie powtarzalnej i minimalnie manipulacyjnej metody pozyskiwania egzosomów, w których upatruje się biomarkerów, ale też biomolekuł i nośników przyszłości. Efektem prac projektowych będzie zgłoszenie patentowe oraz komercjalizacja techniki.

             

MEDYCYNA

Projekt: Komórki galarety Whartona (ang. Wharton’s Jelly) jako źródło komórek macierzystych.

Projekt: Doktorant: Katarzyna Stefańska, młodszy asystent ds. B+R, uczestnik programu MNiSzW „doktorat wdrożeniowy”

Prace laboratoryjne

Podczas porodu, sznur pępowinowy jest wykorzystywany przez położną do izolacji krwi pępowinowej, która następnie jest przekazywana do komercyjnego bankowania. Bankowane komórki krwi pępowinowej mogą być wykorzystane w przyszłości jako źródło komórek macierzystych dla dziecka podawanych w przypadku różnych chorób, np. białaczki. Oprócz komórek krwi pępowinowej, z żyły pępowinowej można także pobierać komórki macierzyste śródbłonka (ang. human umbilical vein endothelial cells, HUVECs), a bezpośrednio ze sznura pępowinowego, galaretę Whartona. Światowe doniesienia ostatnich lat wykazały, że to właśnie galareta Whartona jest rezerwuarem komórek macierzystych, które mogą być wykorzystywane w terapii wielu chorób u noworodków.

Celem badań zespołu naukowców Cellivii jest pobieranie oraz izolacja komórek galarety Whartona, które są hodowane pierwotnie, a następnie kriokonserwowane. Wyprowadzanie, separacja oraz hodowla komórek z galarety Whartona odbywa się w inny sposób niż tradycyjna izolacja komórek z tkanki przy tworzeniu homogennej hodowli pierwotnej. Komórki z galarety Whartona wyprowadza się głównie metodą eksplantów tkankowych. Wyprowadzanie takiej hodowli trwa kilka tygodni do momentu uzyskania odpowiedniej konfluencji.

W ramach projektu, zespół badawczy opracował nowatorską metodę pobierania i izolacji komórek ze sznura pępowinowego, w tym separacji komórek HUVECs i komórek galarety Whartona, homogenną długotrwałą hodowlę pierwotną komórek za pomocą eksplantów tkankowych (w przypadku galarety Whartona) oraz kriokonserwację wysegregowanych komórek.

Materiał biologiczny: komórki galarety Whartona pobierane od pacjentek podczas porodu ze sznura pępowinowego.

Wykonane badania potwierdzające: badanie potwierdzające obecność markerów komórek macierzystych.

Materiał biologiczny z hodowli: zbieranie mediów kondycjonowanych z hodowli pierwotnych. Media kondycjonowane mrożone w celu wykonania analiz proteomicznych.

  • Liczba pacjentów: 20
  • Liczba probówek z komórkami zamrożonych po hodowli pierwotnej: 35
  • Liczba komórek probówek potencjalnie do bankowania w oparach ciekłego azotu: 35